Sentences with new verbs.

He accept me as a friend.
My height don’t allow me do this.
I believe it.
The boy breaks․
Bring me Thanos!
They want to buy coat.
Students complain his teacher.
He count our age.
I cut my hear.
The painter draw new picture.
Teacher explain lesson.
My grandfather fill the crossword.
First snow fall on me.
I found my phone.
Fix this bug.
I never forget this
She give me psoitive feelings.
They hurt me.
He learn the lesson.

New verbs

Ընդունել-accept
Թույլ տալ-allow
Հավատալ-believe
Փոխառել-borrow
Ընդմիջում-break
Մատուցել-bring
Գնել-buy
Բողոքել-complain
Հաշվել-count
Կտրել-cut
Նկարել-draw
Բացատրել-explain
Լրացնել-fill
Ընկնել-fall
Գտնել-find
Տեղավորել-fit
Ուղղել-fix
Մոռանալ-forget
Տալ-give
Վիրավորել-hurt
Սովորել-learn
Լքել-leave
Պարտվել-lose
Սարքել-make
Կարիք զգալ-need
Կազմակերպել-organise
Վճարել-pay
Մցնել-put
Հեգել-spell
Ծաղսել-spend
Ուսոմնասիրություն-study
Հաջողություն-succeed
Լողալ-swim

Articles

A. Insert a or an

Indefinite article
1. This is  an orange.
2. That is  a book.
3. This is a hospital.
4. That is an egg.
5. He is eating  an  apple.
6. This is a umbrella.
7. That is a university.
8. I’ll be away for a hour.
9. What a nice day!
10.A horse is  an animal.

B. Insert definite or indefinite articles, the an, a, where necessary:

1. Greeks like coffee.
2. English like tea.
3. The exercise he is writing is very easy.
4. Exercise is good for our health.
5. He lives in a Japan.
6. Is, the Chinese easy?
7. The Chinese language is difficult.
8. Mr. Brown is the  teacher.
9. They took him to an hospital in  a ambulance
10. The good student work hard.
11.The, students must work hard.
12. He is having a lunch.

C. Change the sentences from singular into plural?

1. There is a mouse under the bed.
2. This is a box./There are boxes.
3. This is a child./There are childrens.
4. There is a goose in the garden./There are goose.
5. He is a thief./There are thieves.
6. My foot is cold./My feet are cold.
7. He has an ox./They has oxen.
8. There is a man there./There are men there.
9. He is in the bus./There are in the buss.
10. He has a nice watch./They have nice watches.
11. There is a knife on the table./There are knives on the table.
12. She has a baby./She have babies.
13. She is a beautiful woman./They are beautifule women.
14. This is a red dress./There are red dresses.
15. He is a boy./They are boys.
16. This is a big city./These are big cityes․
17. This leaf is green./These leafes are green.
18. This is a loaf of bread./These are loavs of  bread.
19. She is in the bookshop./There are in the bookshopes.
20. He wears a nice scarf. /They wear nice scarvs.

 

Homework

 

84.1

1. They live in a new house.
2. I like that green jacket.
3. Do you like classical music?
4. I had a wonderful holiday.
5. We went to a Chinese restuarant.

 

84.2

1. Foreign languages
2. Black clouds
3. Long holiday
4. Hot water
5. Fresh air
6. Sharp knife
7. Dangerous job

 

84.3

1. You sound happy.
2. It looks new.
3. I feel ill.
4. You look surprised.
5. They smell nice.
6. It tastaes horrible.

 

84.4

1. You look tired.
Do i? I don’t feel tired.
2. This is a new coat.
Is it? It doesn’t look new.
3. I’m American.
Are you? You don’t sound American.
4. You look cold.
Do i? I dont feel cold.
5. These bags are heavy.
Are they? They don’t look heavy.
6. Thats soup looks good.
Does it? It dosn’t taste good.

Homework

 

36.1

1. There isn’t a castle.
2. There ara a lotof restuarants.
3. There’s a hospital.
4. There isn’t swimming pool.
5. There are two cinemas.
6. There isn’t a university.
7. There aren’t any big hoyels.

 

36.2

1. There are a few restuarants.
2. There’s a big park.
3. There isn’t an airport.
4. There is a university.
5. There aren’t many facrories.
6. There are a lot of big shops.

 

36.3

1. Kenham isn’t an old town. There aren’t any old buildings.
2. Look! There’s a photograph of your brother in the newspaper!
3. ‘Excuse me, is there a bank near here?’. ‘Yes, at the end of the street’.
4. There are five people in my family: my parents, my two sisters and me.
5. ‘How many students are there in the class?’ ‘Twenty’.
6. ‘Can we take photograph?’ ‘No, there isn’t a film in the camera’.
7. ‘Is there a bus from the city centre to the airport? ‘Yes.Every 20 minutes’.
8. ‘Are there any problems?’ ‘No, everything is ok’.
9. There’s nowhere to sit down. There aren’t any chairs.

 

36.4

1. There are seven days in a week.
2. There are nine planets in the solar system.
3. There are fifteen players in a rugby team.
4. There are twenty-six letters in the English-alphabet.
5. There are thirty days in September.
6. There are fifty states in the USA.

 

36.5

1. There’s, is it
2. It’s
3. There’s
4. There’s, is it
5. Is there, there’s
6. It’s
7. Is there

Homework

 

65.1

1. Flower-flowers.
2. Boat-boats.
3. Woman-women.
4. City-cityes.
5. Umbrella-umbrellas.
6. Address-addresses.
7. Knife-knives.
8. Sandwich-sandwiches.
9. Family-familys.
10. Foot-feet.
11. Holiday-holidays.
12. Potato-potatos.

65.2

1. There are a lot of sheep in the field.
2. George is cleaning his teeth.
3. There are three people at the bus stop.
4. Jill has got two children.
5. There are a lot of fish in the river.
6. The leaves are falling from the tree.

65.3

1. Ok.
2. I need same new jeans.
3. With a lot of beautiful trees.
4 .With two men.
5 .Ok.
6 .Three children.
7.Mos of my friends are students.
8. He put on his pyjamas.
9. Ok.
10. Do you know many people.
11. I like your trousers. Where did you get them?
12. Full of tourists.
13. Ok.
14. These scissors aren’t.

 

65.4

1. Go
2. Are
3. Don’t
4. Watch
5. Were
6. Live
7. Do
8. Are
9. Them
10. Some

ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ ՍԵՐԸ

                         I

Լուսակերտ է ապարանքը Թադմորի,
Անապատում, որպես երազ ոսկեհյուս.
Յոթն հարյուր սյունի վրա մարմարի
Սլանում է աշտարակը երկնասույզ:

Շուրջը նազուկ արմավենու պուրակներ,
Ուր երգում են հրաշք հավքեր կարոտով.
Շատրվաններն հրահրում են կրակներ,
Ծաղիկները պճնազարդում արծաթով:

Գահի վրա երիտասարդ Էլ-Սաման
Մեղմ գրկել է հրաշագեղ բամբիշին.
Կրծքի վրա հյուսքը նրա — ծփծփան,
Հանց նունուֆար լույս — աղբյուրի երեսին:

Փերուզ ծովը, որ փարում է մշտաթոր
Սեպ ժայռերը Լիբանանի փեշերի՝
Չունի այնպե՛ս, այնպե՛ս փրփուր ձյունաթույր,
Ինչպես կուրծքը լուսապայծառ բամբիշի:

Արքայական գահի շուրջը զվարթուն
Մանկլավիկներ և նաժիշտներ ոսկեհեր
Նվագում են, կաքավում են ու երգում
Գիշերները, առավոտուց մինչ գիշեր:

                         II

Երբ հանգչում են ապարանքի ջահերը,
Եվ արծաթյա կապարի պես լուսնկան
փայփայում է ավազանի ջրերը,
Շշնջում է սյուքի նման Էլ-Սաման:

Շշնջում է լուսաթաթախ բամբիշի
Ականջն ի վար այնպես քնքուշ, հեզասահ,
Ինչպես լուսնի շողակաթը թավիշի
Այն հոյակապ սյուներն ի վար մարմարյա:

-Բարձր են երկրի ձեղունները, նազելի՛ս
Բայց իմ սերը բարձրաբարձր են նրանցից.
-Խոր են երկրի հիմունքները, նազելի՛ս
Բայց իմ սերը խորախոր է նրանցից:

Արուսեկը, որ ներկում է ծիրանի
Շրթունքները գառնուկների Տյուրոսի,
Այնքա՛ն կարմիր, այնքա՛ն կարմիր բոց չունի,
Ինչքան որ քո համբույրները սնուսի:

Կխորտակվի ապարանքըս գեղանի,
Եվ կծածկվի անապատի շնչի տակ.
Կբարձրանա անհուն ծովը Սիդոնի
Եվ կըգերե անապատը ծագե ծագ,-

Ժամանակը իր վախճանին կհասնի,
Եվ արևը մի բուռ մոխիր կդառա,
Բայց իմ սերը վախճան չունի, հուն չունի,
Նա հավերժ է, նա անշեջ է, նա անմահ…

Չէացնող համբույրներում դյութական,
Հանց հինավուրց հեքիաթական գինու մեջ,
Թալկանում է և հալչում է Էլ-Սաման…
Ժամանակը դառնում՝ վայրկյան ու հավերժ…

Ապարանքի եբենոսյան դռներից
Երազանուշ մուշկ ու կնդրուկ է բուրում.
Մանկլավիկներ ու նաժիշտներ ցնածլից
Նվագում են, ու երգում են, ու պարում…

                         III

Լռությունը մահվան թևով ծվարած
Առկայծում է կանթեղն աղոտ, մենավոր.
Եվ մեռնում է հեզ բամբիշը դալկացած
Էլ-Սամանի կրծքի վրա սգավոր:

Նա մեռնում է ինչպես ցողը բողբոջում,
Մանկիկն ինչպես սուրբ գրկի մեջ մայրական.
Եվ հըծծում է աղոթքի պես շշնջում
Հեգ բամբիշի ականջն ի վար Էլ-Սաման:

-Կըխորտակեմ կամարները երկնային,
Ես չե՛մ թողնի, ես չե՛մ թողնի՝ դու մեռնիս.
Ե՛վ կվանեմ, և՛ կհաղթեմ չար մահին,
Ես չե՛մ թողնի, ես չե՛մ թողնի՝ դու մեռնիս:

Եվ գրկել է դժգունացող բամբիշին,
Մահվան հանդեպ սուր ու վահան է շարժում.
Եվ բամբիշի սառած-մեռած շրթներին
Իր հրեղեն սերն ու շունչը ներարկում:

                         IV

Լուսիններ են եկել-անցել, ու կրկին
Մեռած բամբշին ամուր գրկած Էլ-Սաման
Շշնջում է ականջն ի վար մեղմագին,
Ինչպես դեղին սյուներն ի վար լուսնկան:

Եվ լքել են ապարանքը սարսափից
Մանկլավիկներն ու նաժիշտներ ոսկեհեր.
Արմավներն են լուռ սոսափվում թաղծալից,
Եվ մարել են վառ ծաղիկներն ու ջահեր:

Շատրվաններն հեծկլում են ու լալիս,
Եվ սյունից սյուն սարդը ոստայն է հյուսում.
Անապատի հողմն է միայն այց գալիս
Եվ գահի շուրջ կաղկանձում ու փսփսում:

Օձն է սրբում սառն ու փայլուն կողերով
Էլ-Սամանի ոսկորների լուռ փոշին.
Բայց Էլ-Սաման կմաղքային ձեռներով
Պիրկ գրկել է նորից հյուծված բամբիշին:

Եվ քայքայուն ականջն ի վար լռելյայն
Մեռած, սառած շրթունքներով Էլ-Սաման
Շշնջում է հավերժաբար ու անձայն,
Ինչպես խարխուլ սյուներն ի վար լուսնկան:

Պուրակները չորացել են, չքացել,
Եվ շիջել է լույս երազը սյուների.
Անապատը դեղին քղանցքն է փռել
Եվ ծածկել է ապարանքը Թադմորի…

Եվ ավազուտ շիրմի վրա մենավոր
Աշտարակն է մնում կանգուն ու վկա,
Որ իմանան վառ աստղերը հեռավոր
Էլ-Սամանի սերը հզո՛ր ու անմա՛հ:

Որ աշխարհին պատմեն սերը հաղթապանծ,
Էլ-Սամանի սերը՝ անա՛նց, հավերժո՛ղ,
Քարավաններն ու ճամփորդներն երկյուղած
Հեռուներից հեռու եկող-գնացող…

Ռավեննայում

Արարատի ծեր կատարին
Դար է եկել, վայրկյանի պես,
Ու անցել:

Անհուն թվով կայծակների
Սուրն է բեկվել ադամանդին,
Ու անցել:

Մահախուճապ սերունդների
Աչքն է դիպել լույս գագաթին,
Ու անցել:

Հերթը հիմա քոնն է մի պահ.
Դու էլ նայիր սեգ ճակատին,
Ու անցիր…

Հեղինակը ուզում է ասել, որ Արարատը շատ հին սար է, և շատ տարբեր իրադարձությունների է ականատես եղել: Բոլոր սերունդները, բոլոր մարդիկ ինչ որ հետք են թողել այս աշխարհում, և երջանկության հետքեր և դժբախտության: Բոլորն էլ ինչ որ մեծ կամ փոքր գործ են արել իրենց հետքը թողելու համար: Շատերը ինչ որ լուրջ պատճառով հեռացել են իրենց երկրից, գիտնականները արել են կարևոր հայտնագործություններ, նույնիսկ բնությունն է իր աղետներով կամ գեղեցկությամբ հետք է թողել: Եվ այդ ամենը տեսնելով Արարատը պահում է իր մեջ, այնտեղ մարդկության մի հսկայական պատմություն կա: Մենք էլ պետք է մեր կյանքում ինչ որ չափի կարևոր բան անենք, և մի չնչին հետք թողենք այս աշխարհում:

Homework

6.1

1. I don’t play the piano very well.
2. Jane doesn’t play the piano very well.
3. They don’t know my phone number.
4. We don’t work very hard.
5. She doesn’t have a bath every day.
6. You don’t do the same thing every day.

6.2

1. Carol doesn’t like classical music.
I adore classical music.
2.Bill and Rose don’t like boxing.
Carol likes boxing.
I don’t like boxing too.
3.Bill and Rose like horror films.
Carol doesn’t like horror films.
I don’t like horror films.

6.3

1. I don’t watch TV very often.
2. I often go to the theatre.
3. I often rida a bicycle.
4. I often eat in restourants.
5. I very often travel by train.

6.4

1. I buy a newspaper ever day but sometimes i don’t read it.
2. Paul has a car but he does’t use it very often.
3. They like films but they don’t go to the cinema very often.
4. Amanda is married but she doesn’t wear a ring.
5.I don’t know much about politics. I’m not interested in it.
6. It’s not an expensive hotel. It don’t cost much to stay there.
7.Brain lives near us but we don’t see him very often.

6.5

1. Margaret speaks four languages-English,French,German and Spanish.
2. I don’t like my job. It’s very boring.
3.’Where’s Martin?’  ‘I’m sorry. I don’t know.’
4. Sue is a very quiet person. She doesn’t talk very much.
5. Jim drinks a lot of tea. It’s his favourite drink.
6. It’s not true! I don’t believe it!
7. That’s a very beautiful picture. I like it very much.
8. Mark is a vegetarian. He don’t eat meat.

Ավետիք Իսահակյան – ԼԻԼԻԹ (ՀՐԵԱԿԱՆ ԱՌԱՍՊԵԼ)

Սյուժեն

Հեղինակը պատմում է Աստծո մասին, ով հողից ստեղծում է Ադամին: Բայց նկատելով, որ Ադամը իրեն միայնակ է զգում, որոշում է նրան ընկեր պարգևել և ստեղծում է Լիլիթին կրակից: Սակայն Լիլիթը Ադամին արհամարհում է, միշտ պատճառներ է փնտևում, որպեսզի փախչի, և վերջապես գայթակվում է Սատանայով և նրա հետ հեռանում: Այս ամենից հետո Աստված Ադամի կողից ստեղծում է Եվային, որպեսզի իր բնույթով հնազանդ լինի նրան: Եվան հավատարիմ էր և սիրում էր Ադամին: Ու չնայած Ադամը նույնպես սիրում էր Եվային, բայց Լիլիթի բոցավառ կերպարը այդպես էլ չի հեռանում նրա սրտից:

Լիլիթի և Եվայի կերպարները

Պատահական չէ, որ այս երկու կերպարներին միասին եմ ուզում քննարկել: Կարծում եք, որ Լիլիթը և Եվան հակառակ բևեռնե՞ր են, ո՛չ: Հեղինակը մեզ փորձել է փոխանցել իդեալական տղամարդուն և կնոջը, բայց ինչպես նախորդ ենթակետում նշեցի, մեկ կերպարը քիչ էր իդեալական կնոջը ներկայացնելու համար: Այո՛, Լիլիթը և Եվան ամբողջություն են` իդեալական ամբողջություն: Լիլիթը թիթիզ է, վազվզում է ամեն մի գեղեցկության հետևից, գնահատում է միայն նյութականը, չէ՞ որ կրակը միայն նյութականն է այրում: Լիլիթին մերթընդմերթ դուր էր գալիս Ադամի հետ խաղալ, որովհետև նա չէր գնահատում ոչ մի զգացմունք. ինքն էր աշխարհի կենտրոնը, և աշխարհը նրա շուրջ էր պտտվում:
Եվան հնազանդ էր, բացի նյութականից Եվան գնահատում էր սերը և իր սիրելիի մասին հոգ էր տանում: Իր սիրելին էր աշխարհի կենտրոնը, և աշխարհը նրա շուրջ էր պտտվում:
Եկեք չմոռանանք, որ Լիլիթը սատանայի մոտ Եվա է դառնում, կախվում է նրա վզից և իրեն երջանիկ զգում: Կարծում եմ, որ բոլոր կանայք կազմված են փոքրիկ Լիլիթներից և Եվաներից: Ու որքան այդ համադրությունը հավասարակշռված է, այնքան նրանք նմանվում են կնոջ իդեալին, որը այս պատմվածքում ներկայացրել է Իսահակյանը:

Աստծո կերպարը

Հեղինակը շատ դիպուկ նկարագրում է Աստծուն:
«…իր արարչական մի սոսկ խոսքով ստեղծելուց հետո` առավ անասունների ոտքի տակ ընկած հողից մի կտոր և նրանից ստեղծեց մարդուն:»
«Սոսկ խոսքով»: Ի՞նչ է ուզում սրանով ասել հեղինակը: Այն, որ Աստված ամենակարողն էր, և ինչ-որ բան փոխելու համար նրան ընդամենը մի խոսք էր հարկավոր, և եթե իրականում այդպես է, ապա ինչո՞ւ շատ բաներ ուղղակի վրիպել էին նրա աչքից:
«Անասունների ոտքի տակ ընկած հողից»: Ինչո՞ւ է Իսահակյանը հողը բնորոշելու այս նվաստացուցիչ տարբերակը ընտրել: Պատասխանը պարզ է դառնում հաջորդ պարբերությունում, որտեղ նա նշում է, թե կոնկրետ ինչի համար ստեղծեց մարդուն: Ինչպես ասում է հեղինակը. «Ստեղծեց նրան, որ սա սքանչանա իր վեհ գործերի վրա և փառավորե աստվածային անունը»: Ահա, փաստորեն, թե ինչի համար Աստված ստեղծեց մարդուն: Կարծում եմ, որ շատ դիպուկ նկարագրություն է:
Հաջորդ դրվագում, երբ Աստված խրատում է Լիլիթին, ասում է. «Եթե չհնազանդես, գիտցիր, որ խիստ կպատժեմ…Գնա հիմա Ադամի մոտ, այդպես եմ կամենում ես…», «Գիտցիր, որ խիստ կպատժեմ»:
Կարո՞ղ եք արդյոք բացատրել, թե ինչու նա չպատժեց Լիլիթին, երբ վերջինս չհնազանդվեց և փախավ սատանայի հետ: Կարծում եմ՝ Իսահակյանի աչքից այս մանրուքը չէր կարող վրիպել, և նա միտումնավոր է, որ չի պատժել Լիլիթին՝ ևս մեկ անգամ մատնանշելով կյանքի անարդարություններն ու հակասելով այն մտքին, որ ոչ մի բան անպատիժ չի մնում:
«Այդպես եմ կամենում ես»: Կրկին հեղինակը ցույց է տալիս, թե որքան եսասեր է Աստված, թե որքան վեր է ինքն իրեն դասում:
«Անհույս էր Ադամի հոգին և, նզովելով աստված ու անմահություն ` մահ էր տենչում»։
Ահա այստեղ է, որ Աստված նրան օգնության է գալիս: Չէ՞ որ արդեն Ադամը իր նպատակին չէր ծառայում և նզովում էր իրեն: Այդ իսկ պատճառով նա որոշեց ստեղծել Եվային, որպեսզի նորից սկսի գովաբանել իրեն:
«…և ինքն իր մեջ սուզված խորհեց, որ անկարելի էր վերև սլացող հուրը ընկերացնել երկրին կառչող հողին»: Շատ հետաքրքիր է, որ հեղինակը կրկին մատնանշում է Աստծո եսասիրությունը: Չէ՞ որ կարող էր գրել, որ Աստված հասկացավ իր գործած սխալը, բայց ո՛չ, նա ընդամենը «սուզված խորհեց»:

Առասպելի հղումը՝

Ավետիք Իսահակյան – ԼԻԼԻԹ (ՀՐԵԱԿԱՆ ԱՌԱՍՊԵԼ)